Kraul


Sport: Plavání

Kraul (v originále Crawl) je jedna z plaveckých technik, která umožňuje plavci efektivní a velmi rychlý pohyb ve vodě. Během plavání kraulem se postava plavce nachází v téměř vodorovné poloze vzhledem k hladině, což má za následek, že jeho odpor je nejmenší. Během kraulu jsou pohyby vedeny tak, že nedochází ke vzniku brždění plavce a jeho následný pohyb končetin jen dodává další rychlost a tím plavec rovnoměrně zrychluje. Kraul je nejrychlejší plavecká technika, která existuje. Pokud by se kraul bral jako 100%, tak na další plavecké styly připadají hodnoty následující. Pro motýlka 93%, znak 89% a prsa 79%.

Výhodou kraulu je jeho nenamáhání krční páteře, které vzniká při plavání s hlavou nad vodou, jelikož plavec má během kraulu hlavou v neutrální pozici a hledí na dno s vytáčivým pohybem při nádechu.

Zvláštní formou kraulu je tzv. pólařský kraul, během kterého je hlava neustále nad vodou. Je využíván hlavně vodními záchranáři, kteří musí sledovat topícího se během přibližování k oběti.

Poloha plavce

Plavec začíná pohyb kraulem v pozici ležícího na prsou směrem ke dnu s mírně prohnutými boky, které umožňuje snadnější kopání nohou. Během dýchání dochází k vyklonění hlavy na jednu stranu nad vodu spolu se záběrem celé ruky na stejné straně. Záběr je prováděn jak dolními končetinami, tak i horními končetinami, které jsou ale pro pohyb hlavní. Jejich pohyb je přibližně po dráze kruhu kolem těla, kdy se pravá ruka střídá s levou. Jedna ruka se vždy ze zpažení zasune do vody. První jde do vody ruka, pak loket a nakonec paže. Prsty na ruce jsou natažené a lehce roztažené pro zvýšení záběrové plochy. Ruka pak vykonává pohyb pod vodou s lehce pokrčeným loktem až se protáhne v půlkruhu kolem celého těla a končí u stehna, kdy je opět vyjmuta nad hladinu a přenesena přes hlavu k dalšímu tempu. Tento proces se neustále opakuje, což vede k pravidelnému plavání. Záleží na trénovanosti plavce, jak dýchá. Existují styly, že se dýchá stále na jednu stranu a nebo na střídání, či ob tempo.

Během kraulu se vydechuje vzduch do vody a nádech se provádí během vytažení jedné paže nad hladinu.

Dolní končetiny doplňují pohyb horních končetin pomocí hnací síly, která vzniká kmitavým pohybem nohou v kyčelním kloubu. Nohy tak kmitají ve směru nahoru a dolu v rozmezí přibližně 50 cm.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraul

zdroj: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/kraul.html

Nelze nalézt nikde info o svalech: m. flexor carpi brevis, m. peroneus tertius, m. gastrocnemius, ... není jasné který z "m. extensor hallucis" je míněn

Svaly

Nohy

Sval Latinský název Zapojení svalu
Krátký sval lýtkový m. fibularis brevis / m. peroneus brevis
Čtyřhlavý sval stehenní m. quadriceps femoris
Štíhlý sval stehenní m. gracilis
Sval křejčovský m. sartorius
Napínač povázky stehenní m. tensor fasciae latae
Sval hřebenový m. pectineus
Přímý sval stehenní m. rectus femoris
Sval bedrokyčlostehenní m. iliopsoas
Přední sval holenní m. tibialis anterior
Dlouhý sval lýtkový m. fibularis longus / m. peroneus longus
Trojhlavý sval lýtkový m. triceps surae / m. soleus
Sval poloblanitý m. semimembranosus
Sval pološlašitý m. semitendinosus
Dvouhlavý sval stehenní m. biceps femoris
Velký sval hýžďový m. gluteus maximus
Dlouhý ohýbač palce m. flexor hallucis longus
Dlouhý ohýbač prstů m. flexor digitorum longus
Zadní sval holenní m. tibialis posterior

Ruce

Sval Latinský název Zapojení svalu
Sval vřetenní m. brachioradialis
Hluboký sval pažní m. brachialis
Natahovač prstů m. extensor digitorum
Zevní ohybovač zápěstí m. flexor carpi radialis
Pronující sval oblý, oblý přivraceč m. pronator teres
Dvouhlavý sval pažní m. biceps brachii
Sval deltový m. deltoideus
Sval hákový m. coracobrachialis
Vnitřní ohybovač zápěstí m. flexor carpi ulnaris
Dlouhý sval dlaňový m. palmaris longus
Dlouhý ohýbač palce m. flexor pollicis longus
Hluboký ohýbač prstů m. flexor digitorum profundus
Pronující sval čtyřhranný m. pronator quadratus
Trojhlavý sval pažní m. triceps brachii
Loketní sval m. anconeus
Povrchní ohybovač prstů m. flexor digitorum superficialis

Záda

Sval Latinský název Zapojení svalu
Velký rombický sval, velký kosočtverečný sval m. rhomboideus major
Malý kosočtverečný sval m. rhomboideus minor
Sval trapézový m. trapezius
Sval podlopatkový m. subscapularis
Velký sval oblý m. teres major
Široký sval zádový m. latissimus dorsi

Hrudník

Sval Latinský název Zapojení svalu
Velký sval prsní m. pectoralis major
Přední sval pilovitý m. serratus anterior
Malý sval prsní m. pectoralis minor

Krk

Sval Latinský název Zapojení svalu
Zdvihač lopatky m. levator scapulae

Tréninky

Uživatel Datum Název Sérií Opakování Vzdálenost