Svaly


Nohy

Sval Latinský název Cviky
Napínač povázky stehenní m. tensor fasciae latae 1
Sval bedrokyčlostehenní m. iliopsoas 2
Sval hřebenový m. pectineus 2
Dlouhý přitahovač m. abductor longus
Štíhlý sval stehenní m. gracilis 1
Přímý sval stehenní m. rectus femoris 2
Čtyřhlavý sval stehenní m. quadriceps femoris 3
Čéška Patella
Sval křejčovský m. sartorius 1
Přední sval holenní m. tibialis anterior 2
Dlouhý natahovač palce m. extensor hallucis longus
Dlouhý natahovač prstů m. extensor digitorum longus
Krátky ohybač prstů m. flexor digitorum brevis
Odtahovač malíku m. abductor digiti V.
Střední sval hýžďový m. gluteus medius
Velký sval hýžďový m. gluteus maximus 2
Dvouhlavý sval stehenní m. biceps femoris 2
Sval pološlašitý m. semitendinosus 2
Sval poloblanitý m. semimembranosus 2
Jamka zákolenní fossa poplitea
Trojhlavý sval lýtkový m. triceps surae / m. soleus 2
Velký přitahovač m. abductor magnus
Dlouhý sval lýtkový m. fibularis longus / m. peroneus longus 1
Achillova šlacha tendo Achillis
Sval kyčelní m. iliacus
Napínač stehenní povázky tensor fasciae latae
sval hruškovitý m. piriformis
Zadní sval holenní m. tibialis posterior 1
Dlouhý ohýbač prstů m. flexor digitorum longus 1
Dlouhý ohýbač palce m. flexor hallucis longus 1
Krátký sval lýtkový m. fibularis brevis / m. peroneus brevis 1
Krátký sval lýtkový m. fibularis brevis / m. peroneus brevis

Ruce

Sval Latinský název Cviky
Pronující sval oblý, oblý přivraceč m. pronator teres 1
Sval deltový m. deltoideus 1
Dvouhlavý sval pažní m. biceps brachii 2
Sval vřetenní m. brachioradialis 1
Dlouhý zevní natahovač zápěstí m. extensor carpi radialis longus
Natahovač prstů m. extensor digitorum 1
Dlouhý sval dlaňový m. palmaris longus 1
Zevní ohybovač zápěstí m. flexor carpi radialis 1
Vnitřní ohybovač zápěstí m. flexor carpi ulnaris 1
Povrchní ohybovač prstů m. flexor digitorum superficialis 1
Krátky odtahovač palce m. abductor pollicis brevis
Odtahovač malíku m. abductor digiti V.
Trojhlavý sval pažní m. triceps brachii 1
Sval hákový m. coracobrachialis 1
Hluboký sval pažní m. brachialis 1
Loketní sval m. anconeus 1
Pronující sval čtyřhranný m. pronator quadratus 1
Hluboký ohýbač prstů m. flexor digitorum profundus 1
Dlouhý ohýbač palce m. flexor pollicis longus 1

Záda

Sval Latinský název Cviky
Sval trapézový m. trapezius 1
Sval podhřebenový m. infraspinatus
Malý sval oblý m. teres minor
Velký sval oblý m. teres major 1
Široký sval zádový m. latissimus dorsi 1
Malý a velký sval rhombický m. rhomboidei
Sval pilovitý zadní horní m. serratus posterior superior
Sval pilovitý zadní dolní m. serratus posterior inferior
Čtyřhlavý sval bederní m. quadratus lumborum
Sval nadhřebenový m. supraspinatus
Sval podlopatkový m. subscapularis 1
Velký bederní sval m. psoas major
Malý kosočtverečný sval m. rhomboideus minor 1
Velký rombický sval, velký kosočtverečný sval m. rhomboideus major 1

Hrudník

Sval Latinský název Cviky
Velký sval prsní m. pectoralis major 1
Přední sval pilovitý m. serratus anterior 1
Svaly mezižeberní m. intercostales
Příčný sval hrudní m. transversus thoracis
Bránice diaphragma
Malý sval prsní m. pectoralis minor 1

Břicho

Sval Latinský název Cviky
Zevní šikmý sval břišní m. obliquus abdominis ext.
Přímý sval břišní m. rectus abdominis
Sval pyramidový m. pyramidalis
Vnitřní šikmý sval břišní m. obliquus internus abdominis
Příčni sval břišní m. transversus abdominis

Krk

Sval Latinský název Cviky
Sval řemenový hlavy m. splenius capitis
Zdvihač hlavy m. sternocleidomastoideus
Svaly kloněné m. scaleni
Sval týlní m. occipitalis
Zdvihač lopatky m. levator scapulae 1

(Nezařazeno)

Sval Latinský název Cviky